Algemene voorwaarden

Al onze leveringen en werken zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden, die klant uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden. Zij vormen een onsplitsbaar geheel met onze offerte. De algemene voorwaarden van de klant zijn ons slechts tegenstelbaar indien wij deze voorafgaandelijk en schriftelijk aangenomen hebben.

De werken kunnen enkel worden aangevat na een ondertekende orderbevestiging door de klant.

 

  1. Offerte

Onze offerten zij vrijblijvend en inclusief btw weergegeven. De firma aanvaardt slechts de uitvoering der contracten door haar schriftelijk bevestigd. De offerte geeft enkel een schatting van de uit te voeren afmetingen, op basis van de verkregen informatie en zonder dat een afwijking in min of meer van de reële uitgevoerde maten ten laste kan worden gelegd van FACADES FOREVER. Opmeting en eindafrekening geschieden op basis van de “brutometing”. De opgegeven prijzen zijn onderhevig aan herziening ingeval van officiële prijsverhoging van de grondstoffen of onderdelen, van de lonen of algemene onkosten, en dit tot aan de levering of volledige afwerking. Elke wijziging van de inhoud van een bestelling, na aanvaarding, laat FACADES FOREVER toe de eenheidsprijzen aan te passen. De klant kan hierbij geen beroep doen op de wederkerigheid. Ontwerpen en tekeningen blijven uitsluitend eigendom van FACADES FOREVER. Uitvoeringstermijn en aanvangsdatum worden slechts als inlichting verstrekt en kunnen nooit worden aangewend tot het verkrijgen van schadevergoeding. Het lossen van materialen en opstapelen in een daartoe geschikt lokaal is niet voorzien in de aanneming en wordt derhalve uitgevoerd voor rekening van de klant en onder zijn verantwoordelijkheid (schade, brand, diefstal, enz). De aanneming vereist de verwijdering van alle hindernissen die de werkzaamheden kunnen hinderen. Elke daaruit voortspruitende vertraging zal aangerekend worden. Wachturen worden door FACADES FOREVER in rekening gebracht. Werfpubliciteit bij middel van een werfpaneel wordt gratis toegestaan. Onze offerte veronderstelt een uitvoering in één fase. Per onderbreking factureren we 1.000 euro exclusief btw. De werf moet tot tegen de voet van het gebouw bereikbaar zijn met een vrachtwagen tot 25 ton. Alle veiligheidsmaatregelen (zoals o.a. netten, water en stroom) zijn ten laste van de opdrachtgever. Enkel de werken zoals voorzien in offerte dienen door ons te worden uitgevoerd.

FACADES FOREVER voorziet bijv. geen afdekkappen, loodgieter- schrijn- of ruwbouwwerken. Dit kan wel op aanvraag gebeuren met akkoord van de offerte. De muren dienen vrij te worden voorzien bij aanvang van de werken. FACADES FOREVER staat niet in voor de af- en opbouw van zaken aan de gevel bevestigd (zoals goten, buizen, leidingen, enzovoort). Bij het stralen zullen de stenen een uitzicht bekomen die ruwer zullen zijn en aanvoelen bij de afwerking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beschadigen van voegen en stenen die door ouderdom verpulverd zijn of gebarsten zijn.

De klant kan onder geen enkele vorm genotsderving vorderen bij het niet uitvoeren van de opgemaakte offerte. Meerwerken die niet bij de oorspronkelijke offerte horen worden enkel uitgevoerd na een schriftelijk akkoord of bevestiging per Email door de klant.

 

  1. Betalingen

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar binnen de 8 dagen vanaf factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke interestvoet, vermeerderd met 4 % en een recht op schadevergoeding doen ontstaan van 10 %, berekend op het factuurbedrag, met een minimum van 300 euro. De niet-betaling van op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever mag geen enkele inhouding op het bedrag van de factuur toepassen. Eventueel kan een bankwaarborg worden verleend die ten laatste één jaar na de eindfactuur wordt vrijgegeven. Onze offerte veronderstelt de volgende betalingsafspraak:

40% voor het plaatsen van stellingen of aanvoeren van deels of totaal der materialen – voorschotfactuur wordt 5  kalenderdagen voor aanvang der werken opgestuurd. Deze betaling moet in ons bezit zijn bij aanvang der werken

50% na het aanbrengen van grondlagen of isolatie voor eindlaag. – Te betalen binnen 5 kalenderdagen

10% bij oplevering van de werken – Te betalen binnen 5  kalenderdagen

Bij het niet naleven van de betalingen kunnen wij de werkzaamheden stilleggen tot wanneer wij in het bezit zijn van de betaling, wij zullen dan ook een schade vergoeding eisen van 150 € per kalenderdag rekende vanaf de vervaldatum van de factuur.

We factureren naargelang de vordering der werkzaamheden op basis van onze eigen opmetingen. De eindmeting gebeurt zo mogelijk tegensprekelijk. Ingeval alleen door FACADES FOREVER wordt opgemeten en ons geen aangetekende opmerkingen worden toegestuurd binnen de vijftien dagen na datum van onze eindfactuur, gelden deze maten als definitief. Na deze datum worden ook geen opmerkingen meer aanvaard inzake staat van opruiming, reiniging of afwerking. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare gebeurtenissen, dit vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangehaalde verbintenissen in vraag stelt en/of onmogelijk maakt, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op schadevergoeding en interesten.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s, waaronder beschadigingen vóór oplevering, van de werken of op de werf, door derden, overmacht of natuurelementen, zijn ten laste van de koper.

 

  1. Leveringstermijnen en oplevering

Onze vooropgezette leveringstermijnen zijn steeds benaderend. Als uitvoeringstermijn kan slechts een zeker aantal werkbare dagen worden aanvaard. Met het oog op de af te leveren waarborg oordeelt FACADES FOREVER autonoom of al dan niet kan worden gewerkt. De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd met het aantal dagen waarop niet of onvolledig kan worden gewerkt. De klant kan geen boete of schadevergoeding vorderen voor een vertraagde oplevering. Bij ontstentenis van een tegensprekelijke oplevering binnen de maand na het beëindigen van onze opdracht wordt geacht dat de oplevering heeft plaatsgehad op datum van de eindfactuur of één maand na het einde van onze werken (de eerste dezer data geldt) de tienjarige waarborg start op deze datum. Wij kunnen geen rekening houden met een latere datum van oplevering door uw eventuele opdrachtgever

 

  1. Garantie/waarborg

De tienjarige waarborg vangt aan op de datum van onze eindfactuur of ten laatste een maand na het einde van onze werken. Zolang betalingen openstaan kan geen beroep gedaan worden op de waarborg. Onze waarborg vervalt vanaf het ogenblik dat de werken door derden worden bewerkt of hersteld. Onze waarborg dekt geen schade die veroorzaakt wordt door de abnormale beweging (o.a. van de ondergrond of dragende structuur). Adviezen die FACADES FOREVER gebeurlijk geeft i.v.m de werken blijven steeds onderworpen aan het oordeel van de ontwerper en kunnen nooit de aansprakelijkheid van deze laatste opheffen.

 

  1. Stellingen

De klant aanvaardt dat publiciteit op de stellingen wordt aangebracht (ook van derden). Eventuele vergunningen die nodig zijn om de stelling te plaatsen vallen ten laste van de klant.

 

  1. In geval de koper de aan ons toebehorende goederen zelf verwerkt, opnieuw verkoopt, draagt hij aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

 

  1. In geval van betwisting is de Rechtbank van Koophandel te Gent bevoegd. FACADES FOREVER behoudt zich het recht voor om de koper desgevallend te dagvaarden op elke ander plaats door de wet toegelaten.

 

  1. Bij zeer donkere of felle kleuren kunnen er na het aanbrengen kleine kleurnuances of zeer lichte wolkvorming voorkomen. Dit is volstrekt normaal en doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de geleverde werken of het gebruikte materiaal, noch kunnen deze het voorwerp zijn van enige vorm van schadebeding.

 

  1. Verwerking persoonsgegevens

Als klant deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, emailadres, telefoon- en gsm-nummer). Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomsten met u als klant, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het opnemen van uw werfadres in onze referentielijst. Deze referentielijst wordt ter beschikking gesteld van potentiële klanten van Facades Forever. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mede te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan. Bij het ondertekenen van deze offerte geeft u uw toestemming tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring op onze website www.facades-forever.be